ลงนามความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

7 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้ง 2 องค์กร ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
สื่อสารองค์กร