UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

10 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) การพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โครงการอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในชุมชน ในสถานบริการสุขภาพ ได้มีโอกาสฟื้นฟูความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพื่อประสิทธิภาพการดูแลที่ดียิ่งขึ้น

1
2
3
4
5
สื่อสารองค์กร