OPHETS ออกตรวจสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12-14 มิถุนายน 2562

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
สื่อสารองค์กร