โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำปี 2562

12 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำปี 2562 ณ อาคารใบไม้ใบเดียว อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ในโอกาสนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการสนทนาสภากาแฟ พร้อมแนะนำส่วนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานร่วมกัน หลังจากนั้นรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งมอบป้ายเจ้าภาพ “สภากาแฟ” ให้กับ หน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพในครั้งต่อไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สื่อสารองค์กร