ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดลฯ

12 มิถุนายน 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11/2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุม พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นร่ม 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และมีการนำเสนอวีดิทัศน์ของคณะฯ ที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเป็น Health Literate Faculty แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร