MPH/Dr.P.H. : Global Health Symposium

12 มิถุนายน 2562

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "MPH/Dr.P.H. : Global Health Symposium" โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง 7516 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
สื่อสารองค์กร