อบรม:การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือสำหรับวิจัยสุขภาพฯ

12 มิถุนายน 2562

อาจารย์ ร.อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือสำหรับวิจัยสุขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7402 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร