Share&Learn เรื่อง"เขียนตำรา/หนังสือเพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

12 มิถุนายน 2562

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีกิจกรรม Share & Learn เรื่อง "เขียนตำรา/ หนังสือ เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข โดยมีคณาจารย์จากหลายภาควิชาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Share & Learn ณ ห้องประชุม 7903/101 ชั้น 9 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
สื่อสารองค์กร