เสวนา: ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการพัฒนาสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

13 มิถุนายน 2562

งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มี โครงการเสวนาส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้พัฒนาสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเตรียม ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง และผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือวิชาการ” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา ศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล กองทิพย์ อาจารย์จากภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า อาจารย์จากภาควิชาโภชนวิทยา การเสวนาฯ ดังกล่าวมีคณาจารย์ และบุคลากรงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร