อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และแบบ MOOC ครั้งที่ 2

14 มิถุนายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC / รายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ครั้งนี้มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
สื่อสารองค์กร