นักศึกษาชั้นปีที่ 4ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019

15 มิถุนายน 2562

นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา โดยมีสมาชิกทีม ได้แก่ นางสาวณัฐวดี คงแก้ว นางสาวหทัยแก้ว อนันต์ธนกุล นางสาวสุชาวดี กล่อมคอน และนางสาววรัญญา แจ้งสว่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการในการแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019 ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 74 ทีม จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ เป็นอาจารย์ผู้นำทีมเข้าแข่งขัน

1
2
3
4
สื่อสารองค์กร