อบรมระยะสั้นหัวข้อ "AIDS Management Program"

17 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้แทนจาก National AIDS Control Programme, Pakistan และถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นเป็นการบรรยายจาก ดร.แพทย์หญิงเพชรศรี ศิรินิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการอบรมระยะสั้นหัวข้อ "AIDS Management Program" ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร