อบรม Manuscript สู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รุ่น 2

17 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Manuscript สู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย Prof. Dr. Richard Coker Asst. Prof. James Rudge และ Asst. Prof. Marco Liverani โดยโครงการอบรมฯ ดังกล่าวเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ แก่บุคลากรสายวิชาการ (กลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่) ณ ห้องประชุม 1611 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร