แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันสุขภาพฯ จากประเทศเกาหลี

17 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพยาบาลจาก Korean Health and Medical Workers’ Union (KHMU) สหภาพแรงงานกิจการสาธารณสุขและการพยาบาลของเกาหลี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการ เพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบันต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร