โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2562

19 มิถุนายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับวิทยากร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาววิไล กลัดพรหม หัวหน้างานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน โดยภายในโครงการสัมมนาฯ ครั้งนี้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ หลักการ กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการให้คำปรึกษานักศึกษาเจเนอเรชั่น Z วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สื่อสารองค์กร