พิธีปิดการอบรมระยะสั้นหัวข้อ "AIDS Management Program"

21 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "AIDS Management Program" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2562 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจาก National AIDS Control Programme, Pakistan ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สื่อสารองค์กร