พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

24 มิถุนายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมให้โอวาทแก่สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พร้อมกันนี้ประธานในพิธี คณาจารย์ และคณะกรรมการกิจการนักศึกษาฯ ร่วมมอบของที่ระลึกและเข็มกลัดดอกคูณแก่สโมสรนักศึกษาฯ และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร