เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ปี 2562

25 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ปี 2562 โดยมีประธานหลักสูตร คณาจารย์จากทุกภาควิชาของคณะเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร