MPH Batch 71st Congratulatory Ceremony

25 มิถุนายน 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก ภายในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และญาติของผู้สำเร็จการศึกษาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร