เจาะลึกผลตรวจสุขภาพประจำปี : ก้าวต่อไปของการใส่ใจสุขภาพ

26 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการความรอบรู้สุขภาพ เรื่อง "เจาะลึกผลตรวจสุขภาพประจำปี : ก้าวต่อไปของการใส่ใจสุขภาพ" วิทยากรโดย อาจารย์ นายแพทย์สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการความรอบรู้สุขภาพดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ วิธีการอ่านผลการตรวจสุขภาพ การให้คำแนะนำวิธีการในการดูแลสุขภาพของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม1811 ชั้น 8 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร