สัมมนาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

26 มิถุนายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าวิชาจุลชีววิทยา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และภาควิชาจุลชีววิทยา สัมมนาร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การสัมมนาหลักสูตรฯ จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 การอธิปรายผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ แนวทางการปรับปรุงรายวิชา ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรฯ และการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สื่อสารองค์กร