บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน EdPEx 2562

27 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ปี 2562 โดยมีทีมบริหาร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากภาควิชาและสำนักงานคณบดีเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สื่อสารองค์กร