คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ

28 มิถุนายน 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
สื่อสารองค์กร