ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kobe University, Japan

1 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ให้การต้อนรับ Ms. Haruka Sawada, Graduate Student, Graduate School of Health Sciences, Kobe University, Japan จากประเทศญี่ปุ่น ที่มาร่วมโครงการ Kobe University Student Exchange Program: One Health in Thailand (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562) ซึ่งเป็นโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด และเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมไทย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
สื่อสารองค์กร