พิธีปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Hospital Management"

2 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Hospital Management" (ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - วันที่ 2 สิงหาคม 2562) พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารและบุคลากรจาก University of Health Sciences, Lao PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมปกรณ์-สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
สื่อสารองค์กร