งานสัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน"

2 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ พร้อมทีมบริหาร คณบดี รองคณบดี และทีมบริหารจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในงานสัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน" หัวข้อเรื่อง "การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล : การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมของชาติ" ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร