คณบดีพบหัวหน้างาน และทีมศึกษาดูงาน

2 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบหัวหน้างาน สำนักงานคณบดี พร้อมด้วยทีมผู้แทนที่ไปศึกษาดูงาน ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และทีมผู้แทนที่ไปศึกษาดูงาน ณ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน หลังจากที่เข้าร่วมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร