ลงพื้นที่ศึกษาฯ โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนตชด.

6 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงสินีนาถ เจียมทวีบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายกระดับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วยแนวคิด “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” เพื่อการเป็น excellent center for school feeding and school milk ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขอบคุณภาพข่าว : FB Chanuantong Tanasugarn

สื่อสารองค์กร