เจรจาความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยทางด้านวิชาการ

6 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก University of California, San Francisco, USA สหรัฐอเมริกา ในการเจรจาความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยทางด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สื่อสารองค์กร