งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิ และถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเป็นประธานร่วมเปิดห้องแห่งการเรียนรู้ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาลินี วงศ์พานิช ณ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้น 6 และ ชั้น 7 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณศิษย์เก่า และผู้สนับสนุนการสร้างห้องแห่งการเรียนรู้ฯ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ ประธานจัดงานฯ กล่าวถึงความเป็นมาของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของภาควิชา และความเป็นมาของการสร้างห้องแห่งการเรียนรู้ฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร