นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

8 สิงหาคม 2562

ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 มีการมอบรางวัลโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ซึ่งนางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับดีมาก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้นักศึกษาหลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร "นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกิจกรรมนักศึกษา" ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สื่อสารองค์กร