TSRI CONGRESS 2019 ก้าวทัน "เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" ด้วยงานวิจัย

8 สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย พร้อมด้วยนางสาวณฐกมล ผดาเวช นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล" และนางสาวเนตรนภา อุ่นทิ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาโภชนวิทยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศึกษาแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "สมบัติเชิงหน้าที่ของเบอรี่ไทยเพื่อพัฒนาเครื่องดื่มคีเฟอร์จากเบอรี่ไทยสำหรับผู้สูงอายุ" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในจัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 (TSRI CONGRESS 2019) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร