อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote รุ่นที่ 1

8 สิงหาคม 2562

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote” รุ่นที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายฯ ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สื่อสารองค์กร