คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ร่วมเฝ้ารับเสด็จและชมกิจกรรมต่าง ๆ ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเกียรติถวายรายงานฯ ในหัวข้อ "พาราควอต...มหันตภัย...จากมารดาสู่ทารก" ในการจัดนิทรรศการ มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) ได้ร่วมออกบูธบริการด้านสุขภาพ โดยให้บริการนวดแผนไทยประยุกต์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
สื่อสารองค์กร