โครงการตลาดนัดสุขภาพ

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ ภายในงานมีบูธเกี่ยวกับนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยในชุมชน และกิจกรรมการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิด "โครงการตลาดนัดสุขภาพ" จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายในงานมีการนำชมโปสเตอร์ บูธนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยในชุมชน จำนวน 3 บูธ และกิจกรรมถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมรับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โครงการดังกล่าวฯ จัดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชุมชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาคอนามัยครอบครัว และอาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมชมบูธนวัตกรรมฯ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
สื่อสารองค์กร