ประชุมสัมมนาวิชาการ 50 ปี ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดงาน "50 ปี Occ MU ก้าวสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม Le Concorde Ballroom โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการ “๕๐ ปี Occ MU ก้าวสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีภาควิชาฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นิคมอุตสาหกรรมกับนวัตกรรมเพื่องานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” เนื้อหาในการประชุมวิชาการจะมุ่งไปที่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI IoT และ Big data ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาและยกระดับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ มุมมองและวิสัยทัศน์จากผู้นำระดับสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่สนใจ จำนวน 120 คน

สื่อสารองค์กร