อบรม “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017”

งานบริหารเครื่องมือกลาง จัดการอบรม “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017” ให้กับคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดISO ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัตน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดการอบรม “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017” ได้รับเกียรติจาก ดร.วิเทศ ศรีเนตร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัทยูไนเต็ด แอนาลิสต์ แอนด์ เอนจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมฯ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาเกี่ยวกับการอบรมฯ ครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัตน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร