พิธีเปิด : Bi-Lateral Exchange Student Program 2019

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor and Students from Taipei Medical University, Taiwan สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (Inbound) หัวข้อ "Bi-Lateral Exchange Student Program 2019" ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ในการนี้ งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้นำคณะ Exchange Student Program 2019 จาก Taipei Medical University เยี่ยมชมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่หลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ นำคณะ Exchange Student Program 2019 เยี่ยมชมบรรยากาศในการเรียนการสอนของคณะ ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร