ร่วมงานวันสถาปนากองทุนการออมแห่งชาติ ปีที่ 4

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนการออมแห่งชาติ ครบรอบปีที่ 4 โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
สื่อสารองค์กร