อบรมระยะสั้น : Stakeholder Participation in Primary Health Care

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิดล ในฐานะประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จาก Ministry of Health Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh ประเทศบังคลาเทศ ในการอบรมระยะสั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อ "Stakeholder Participation in Primary Health Care" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ เจริญกุล ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
สื่อสารองค์กร