อบรม : ควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียฯ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวมีการบรรยายหัวข้อ "การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพและการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ บรรยายหัวข้อ "กระบวนการฆ่าเชื้อ (Disinfection) ในระบบบำบัดน้ำเสีย" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย และบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการบำบัดน้ำเสียที่มีค่าของแข็งละลาย (TDS) สูง" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ จากนั้นทางภาควิชาฯ นำผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้จากสถานที่จริง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร