กิจกรรมเครือข่ายกัลยาณมิตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ ศาสราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เภสัชกร วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาร่วม กิจกรรมเครือข่ายกัลยาณมิตร โดยมาร่วมนำเสนอมุมมอง ข้อมูล เครื่องมือในการประเมินสถานะสุขภาพด้วยตนเอง และการหาทางเลือกในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสูงเนิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร