พิธีปิดอบรม : Stakeholder Participation in Primary Health Care

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Stakeholder Participation in Primary Health Care" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จาก Ministry of Health Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh ประเทศบังคลาเทศ ที่เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สื่อสารองค์กร