พิธีปิดการอบรม : ควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 พร้อมกันนี้ คณบดีได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ดังกล่าว และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร