เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบัน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University, Sydney-Australia ประเทศออสเตรเลีย ในการเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร