โครงการพัฒนา Soft Skill ด้าน Mahidol HIDEF และ Volunteer

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้าน Mahidol HIDEF และ Volunteer ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงนโยบายการจัดกิจกรรม และข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์พัฒนาโครงการ โดยทีม MAHIDOL HIDEF กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังนโยบาย ข้อตกลงการปฏิบัติงานของการจัดกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสู่เป้าหมายในการเป็น PH HIDEF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร