พิธีปิดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จาก Kobe University, Japan

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

หลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และประธานหลักสูตร พร้อมด้วย อาจารย์ ร.อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก Ms. Haruka Sawada, Graduate Student, Graduate School of Health Sciences, Kobe University, Japan จากประเทศญี่ปุ่น หลังเข้าร่วมโครงการ Kobe University Student Exchange Program: One Health in Thailand (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562) ซึ่งเป็นโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ จากนั้น ประธานหลักสูตรฯ กล่าวปิดโครงการฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานโดย : งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร