พิธีปิด : Bi-Lateral Exchange Student Program 2019

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาจาก Taipei Medical University, Taiwan สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (Inbound) หัวข้อ "Bi-Lateral Exchange Student Program 2019" ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - วันที่ 1 กันยายน 2562 จากนั้น ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร