MAHIDOL OPEN HOUSE 2019

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหิดลวิชาการ ประจำปี 2562 (Mahidol Open House 2019) ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเปิดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และเปิดบ้าน สา'สุข โดยจัดบูธแนะนำแต่ละสาขาวิชา และมีกิจกรรมเล่นเกมแจกของที่ระลึกมากมายให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร