เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมและออกบูธ ในงานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562 ในหัวข้อ "การจัดการสุขภาพใหม่เพื่อเผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัต" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสื่อสารเปิดมุมมองความคิด สร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชนที่ใช้ฐานสาธารณสุขมูลฐาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ สังคมดิจิทัล และการมีปัญหาสุขภาพและสังคมที่ซับซ้อน

1
2
3
4
5
6
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร